Årsmelding Eid musikklag  2001
 
 
Samansetjing av styret etter årsmøtet 14.02.2001
LEIAR: FRANK FOSSEDAL
NESTLEIAR: KNUT EIDHEIM
SEKRETÆR: BERIT JORID FLORE (slutta juni 2001)
KASSERAR: INGE ASBJØRN HAUGEN
LEIAR ØKONOMINEMND: ERIK RØNNEKLEIV
VARA: OLE TOM MYROLDHAUG (SEKRETÆR FRÅ AUGUST 2001)

 
ØKONOMINEMND: ERIK RØNNEKLEIV
EIVIND TORHEIM
  AUD SKIPENES
ANNBJØRG MIKALSEN

 
NOTE/MUSIKKUTVAL: UNN-ELIN CARLSEN
RUNE TOTLAND
IVAR BJARTE NORD

 
MATERIALFORVALTING: UNIFORMER: ODD FRISLID
INSTRUMENT: ERLING LØVØ
NOTAR: RUNE TOTLAND

 
REVISORAR: IVAR MOEN
LIDVARD BERGSET

 
VALNEMND: HANS OLE HJELLE
RITA NYLAND

 
BLÅTURNEMND: ODD FRISLID
INGER LISE STRAND
RIGMOR GANGDAL

Styremøte:
Styret har hatt 4 styremøte, og nokre møte med styret i Stryn musikklag for å planlegge felles konsert.

Øvingar:
I vårsesongen hadde vi til saman 23 øvingar samt ei øvingshelg saman med Stryn musikklag. I haustsesongen var det 15 øvingar. Talet på øvingar er inkludert ekstraøvingar før konsertar.
Oppmøtet i haust har vore variabelt. Det betra seg litt etter operaen.

Aktivitetar og speleoppdrag:

3. januar        Første øving
6. januar        Speling i Valhall: juletrefest turngruppa (lita gruppe)
12.-14.jan.:    Øvingshelg med Stryn musikklag i Stryn kulturhus: Dir. Endre Ladehaug

10. februar    Elton John konsert på Fjordane folkehøgskule på Eid
                      Utdeling av NMF si fortenestemedalje til Berge Bjørkedal og Rune Totland
11. februar    Elton John konsert i Stryn kulturhus
14. februar    Årsmøte

24. mars        Konsert med skulekorpset under fylkesmeisterskapen for skulekorps

Veke 14        Loddsal MEGA
29. april       Vårkonserten i aulaen på folkehøgskulen
                    Unn Elin tildelt Eid musikkråd sin musikkpris

5. mai            Hingsteutstilling
8. mai            Marsjering frå kyrkja, arr. ved sørgande mor
17. mai          Vanleg speling: revelje, barnetog, folketog, tappenstrek

9. juni           Musikkens dag
13. juni         Mini blåtur i hagehuset til Inger Lise
16. juni         Konert på Expeditionen med Arna musikkforening og musikklaget Janus frå Arna. Sosialt samvær
                     etterpå.

22. august       Første øving

14. sept.            Frakt av utstyr i samband med teater på Eidamessa
15. sept             Speling ved Eli's telt på Eidamessa

Veke 40            Loddsal på REMA 1000

2. november       Speling i Valhall: Nordfjordeid skulekorps si 40 års markering
25. november    Speling ved tenning av julegata. Marsjering frå kyrkja til Maurstadparken.
                          Speling ved tenning av julegrana

16. desember       Speling på hotellet på familiejulebord
                           Julekonsert i Eid kyrkje
24. desember       Tradisjonell speling på institusjonane

Merksemder:
        Utdeling av NMF si fortenestemedalje til Berge Bjørkedal og Rune Totland
        Blomster på 75 års jubileet til Kjølsdalen musikklag
        Unn Elin tildelt Eid musikkråd sin musikkpris
        Berit Jorid Flore fekk gåve frå musikkklaget
        Blomster til Odd Frislid sin 50 års dag (litt forseinka)
        Blomster til Unn Elin ved siste øving
        Berge fekk ei lita merksemd for musikalsk leiing av korpset i haust
        Blomster til unn Elin og Arne for godt arbeid!

Økonomi:
Årsresultatet viser minus kr 7000,-. Årsaka til underskotet kjem frå underskot av Elton John konsert. I tillegg er ikkje kontingent sendt ut for 2001. Det nye styret må snarast krevje inn kontingent for 2001.

Medlemstal:
25 medlemmar. Knut er stødig i føring av frammøteprotokoll.

Musikkleiing:
Unn Elin leia korpset ut vårsesongen. I haust stod korpset utan dirigent. Berge tok på seg rolla og leia korpset fram til Arne Hagen kom inn 2. november.

Oppsummering:
Denne sesongen har vore todelt.

1.    Etterjulsvinteren var rimeleg travel med oppstrat allerede 3. januar. Vi hadde speleoppdrag kvar månad men det som     verkeleg tok tid var det interkommunale samarbeidet med Stryn musikklag. Det er godt å sjå at det er musikken som er målberande i auka samarbeid over dei kommunale grenser.

Eid og Stryn Musikklag øvde inn ein konsert med eit godt utval av Elton John sine mest populære svisker. Laurdag 10. februar gjennomførte vi konserten på Eid i ein fullsett Aula. Stemningen var på topp både i korpset og i salen.
Søndagen framførte vi konserten i Stryn Kulturhus med litt færre publikum og dermed litt rolegare stemning

På konserten i Eid vart Berge Bjørkedal og Rune Totland beæra med NMF fortenestemedalje og på vårkonserten i april vart Unn Elin tildelt Eid musikkråd sin musikkpris. Vi gratulerer alle nok ein gang.

Resten av våren vart fylt med tradisjonelle speleoppdrag og avslutta med ein overraskande og hyggelig blåtur i hagen til Inger Lise. Den 16. juni fekk vi eit hyggelig besøk frå musikklaget Janus og Arna. Vi arrangerte då ein felles utekonsert på Expedisjonen i eit vakkert sommarver. Kvelden vart avslutta med hyggeleg middag og påfølgande fest.
 

Haustøvinga starta 22. august. Unn Elin var med på to øvingar og gjekk deretter over i svangerskapspermisjon. Dirigentsituasjonen var ikkje avklara og musikklaget gjekk inn i ei rolig tid medan vi prøvde å få tak i ny dirigent.
Vi tok på oss nokre oppdrag i anledning Eidamessa og 40 års jubileet til Skulemusikken og ved hjelp av ein aktivitetsplan styre la fram bestemte vi oss for å avholde vanlege øvingar framover. I denne perioden tok Berge ansvar og øvde inn nokre nummer med oss. Vi takkar for at du tok dette ansvaret. Arne Hagen sitt namn dukka opp som alternativ dirigent og han starta gjerninga si på andre øvinga i november.
No starta innøvinga av julekonserten som vi gjennomførte med glans og eg trur alle medlemane i Eid musikklag no såg lysare på den musikalske framtida.

Siste aktivitet i denne sesongen var invitasjon frå Stryn Musikklag om eit nytt musikkprosjekt. Vi bestemte oss for å ta imot invitasjonen og dirigentar vart sett i sving med å finne repertoar. Resultatet av dette kjem på neste årsmelding.
 
 

Takk for innsatsen i denne sesongen !
 

               Frank Fossedal                                                                   Ole Tom Myroldhaug
                    Leiar                                                                                   Sekretær


Eid Musikklag, heimeside.


Sist oppdatert: 14.02.2002.
Send kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.