ÅRSMELDING EID MUSIKKLAG 2002

Samansetting av styret etter årsmøtet 13.02.2002:

Leiar:     Odd Frislid
Nestleiar:    Knut Eidheim
Sekretær:    Ole Tom Myroldhaug
Kasserar:    Inge Asbjørn Haugen
Leiar økonominemnda:  Erik Rønnekleiv
Vara:     Liv Berit Bjørlo

Økonominemnd:   Erik Rønnekleiv
     Eivind Torheim
     Aud Skipenes
     Annbjørg Mikalsen

Note- og musikkutvalet:  Arne Hagen/Unn Elin Carlsen
     Rune Totland
     Eli Førde Aarskog

Materialforvalting:
Uniformer:    Odd Frislid
Instrument:    Erling Løvø
Notar:     Rune Totland

Revisor:    Ivar Moen
     Lidvard Bergset

Valnemnd:    Inger Lise Strand
     Ingrid Myklebust

Blåturnemnd:   Anne Grete Eikås
     Rita Karin Nyland
 

Styremøte:
Styret har hatt 4 styremøte. I tillegg møte med Stryn musikklag for planlegging av felles konsertar.
 

Øvingar:
Vårsesongen 2002: Korpset hadde 23 øvingar inkludert ei øvingshelg i januar saman med Stryn musikklag.
Haustsesongen 2002: Korpset hadde 17 øvingar. I tillegg ei øvingshelg 31.8 – 01.09. på Torheim.

Aktivitetar og speleoppdrag:
Januar:  Første øving 9. januar.
  Øvingshelg saman med Stryn musikklag.
 Speling i Eid kyrkje i samband med gravferda til Sigurd Paulsen.
  Speling i Eid kyrkje i samband med gravferda til Mikal Andersen.

Februar: Årsmøte 13. februar.

Mars:  Film- musical konsert saman med Stryn musikklag fredag 8. mars på Fjordane   folkehøgskule og laurdag 9. mars i Stryn kulturhus.
Stryn og Eid musikklag hadde festleg samver på Visnes hotell i Stryn etter konserten.

April:  Eid og Stryn musikklag spelte på ”nordfjordkvelden” under NM i skiskyting på Fjordane folkehøgskule.
  Vårkonsert på Fjordane folkehøgskule.

Mai:  Speling på hingsteutstillinga.
Marsjering frå kyrkja til Plassen. Speling under arr. 8. mai ved
 ”Sørgjande mor”.
  17. mai: Revelje, barnetog, folketog og tappenstrek.
  Siste øving 15. mai.

Juni:  Blåtur til Askvoll 8. – 9. juni.

August: Første øving 21. august.
  Øvingshelg med sosialt samvær på Torheim.

September: Speling av marsjar på Eidamessa 2002.
  Speling på Fabrikken under opninga av ”Harald Aabrekks Stadion”.

Oktober: Speling utanfor huset til Ivar Bjarte Nord i høve hans 50 års dag.

November: Speling ved tenning av julegata. Marsjering frå kyrkja til Maurstadparken. Speling ved tenning av julegrana.

Desember: Julekonsert i Holmøyane onsdag 11. og i Hennebygda fredag 13. desember.
  Tradisjonell julekonsert i Eid kyrkje søndag 15. desember.
 Speling i sentrum 22. desember.
 Tradisjonell speling på institusjonane på julafta.
 Speling under Eil-turngruppa sin juletrefest i Valhall 28. desember.

Merksemder:
 Blomster til Sigurd Paulsen si båre.
 Blomster til Mikal Andersen si båre.
 Blomster til Rigmor Gangdal sin 40 års dag 4. mai.
 Ole Matias Nes fekk ei lita merksemd før Gardemusikken stakk av garde med han.
 Blomster til Anne Karin Torheim for at vi var så velkomne til Torheim.
 Blomster til Ivar Bjarte Nord sin 50 års dag.
 Blomster til Helene Sølvberg for arrangementet i Hennebygda.
 Britt Pernille Lindvik, Siv Elen Storevik og Unn Elin Carlsen fekk blomster under julekonserten.
 

Økonomi:
Økonomien i musikklaget er ikkje bra. Vi har eit underskot på vel kr 17000,-. Også i fjor
hadde vi underskot (kr 7000).Fellesarrangementet med Stryn musikklag gav eit negativt
resultat på kr 4079 for kvart av korpsa. Det nye styret må saman med øk. nemnda prøve å
rette opp økonomien.

Medlemstal:
Det var 26 medlemmar ved vårsesongen og 31 medlemmar ved haustsesongen iflg Knut!

Musikkleiing:
Arne Hagen leia korpset stødig gjennom vårsesongen. Han overlet taktstokken til
Unn Elin Carlsen som tok over no i haust.

Oppsummering:
Året 2002 starta med øving 9. januar og med ei øvingshelg saman med Stryn musikklag.
Eid og Stryn musikklag øvde inn ein konsert med variert musikk. Vi hadde fellesøvingar både
i Stryn og på Eid. I tillegg hadde vi ei øvingshelg på Eid.
Felleskonserten hadde vi på Fjordane folkehøgskule fredag 8. mars og i Stryn kulturhus
laurdag 9. mars. Etterpå hadde vi sosialt samver på Visnes Hotell.

Samarbeidet over kommunegrensa var ikkje slutt med dette. Under NM i skiskyting på Eid, spelte Eid og Stryn musikklag  saman på Nordfjordkvelden.

Resten av våren var det dei tradisjonelle speleoppdraga. Sesongen vart avslutta med ein ”blåtur” til Askvoll. Takk Rita og Anne Grete!

Haustøvinga starta 21. august. Korpset fekk tilbake sin ”kjære” dirigent, Unn Elin Carlsen. Fyrste helga i september var det øvingshelg på Torheim. Dette er noko korpset bør ha som ein fast tradisjon.

Styret starta ein rekrutteringskampanje. Dei eldste i skulekorpsa på Eid og Hjelle vart kontakta. I tillegg fekk vi laga ein reportasje i Fjordabladet om rekruttering. Musikklaget fekk fleire flinke musikantar. Desse har vore med å heve korpset musikalsk.

Eid musikklag tok mål av seg å vere med på Sogn og Fjordane meisterskapen. Meisterskapen skulle haldast på Eid med Kjølsdalen musikklag som teknisk arrangør.
I oktober bestemte styret i samråd med dirigenten at musikklaget måtte trekke seg frå meisterskapen. Grunnen var for dårleg oppmøte på øvingane i haust og at sentrale stemmer kom til å vere vekke frå øvingane.

Det vart bestemt at vi skulle ha julekonsertar i Holmøyane og i Hennebygda. Vi leigde inn Britt Pernille Lindvik som solist. Det vart to flotte konsertar.

Søndag 15. desember var vi med på den tradisjonelle julekonserten i kyrkja. Her var også Britt Pernille med.

Sesongen vart avslutta med speling i gata før jul, tradisjonell speling på institusjonane på julafta og speling på juletrefest i Valhall.
Takk for året 2002!
 
 

Odd Frislid     Ole Tom Myroldhaug
          Leiar             Sekretær


Eid Musikklag, heimeside.


Sist oppdatert: 12.02.2003.
Send kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.